กลับหน้าแรก
กลับหน้าแรก
การลงทะเบียน
คุณสมบัติ จำนวน การแต่งตั้ง เปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา
การเสนอขออนุมัติเค้าโครงการศึกษาอิสระ
การประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ
การสอบการศึกษาอิสระ
การรับรอง และการส่งรายงานการศึกษาอิสระ
องค์ประกอบของรายการศึกษาอิสระ
ตัวอย่างรูปแบบรายงานการศึกษาอิสระ
องค์ประกอบของรายการศึกษาอิสระ


องค์ประกอบของรายงานการศึกษาอิสระ

องค์ประกอบของรายงานการศึกษาอิสระประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้

•  ส่วนหน้า (Frontage) ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน ใบรับรอง บทคัดย่อ คำอุทิศ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ และรายการสัญลักษณ์และคำย่อ
•  ส่วนเนื้อเรื่อง (Context) เป็นส่วนนำเสนอเนื้อหาของรายงานการศึกษาอิสระ
•  ส่วนอ้างอิง (Citation) ประกอบด้วย การอ้างอิงในเนื้อเรื่องซึ่งจะปะปนอยู่ในส่วนเนื้อเรื่อง และการอ้างอิงท้ายเรื่องซึ่งจะอยู่ตอนท้ายสุดต่อจากส่วนเนื้อเรื่อง
•  ส่วนเพิ่มเติม (Supplement) ประกอบด้วย ภาคผนวก และประวัติผู้เขียน

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://mba.kku.ac.th/ISweb/pages/ISformat

ส่วนประกอบของเนื้อหา

     ในส่วนของเนื้อหานั้นให้นำเสนอโดยอาจแบ่งออกเป็นบท หรือเป็นส่วนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้อง และครอบคลุมตามวิธีการที่ศึกษา และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหารายงานการศึกษาอิสระอาจมีส่วนประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้

•  หลักการและเหตุผล / ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
•  ข้อมูลทางด้านธุรกิจ
•  ทฤษฎี หลักการและผลงานที่เกี่ยวข้อง
•  การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา
•  แผนธุรกิจและข้อเสนอแนะ
•  ข้อสรุป

     เนื้อหาสามารถจัดทำได้ในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับความประสงค์และความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาว่าต้องการให้เป็นไปในทิศทางใด นอกจากนี้รายงานการศึกษาอิสระ ในแต่ละประเภทหัวข้อก็จะมีรายละเอียดที่จำเป็นแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงได้รวบรวมรูปแบบการจัดเนื้อหาบางส่วนเพื่อใช้เป็นแนวทางดังรายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อในการศึกษา

หัวข้อศึกษามีอยู่หลายลักษณะ เช่น

•  การแก้ปัญหา / การพัฒนาในหน่วยงาน
•  การวางแผนการตลาด
•  การวางแผนธุรกิจ
•  การศึกษาความเป็นไปได้
•  การวิจัยทางธุรกิจ
    ฯลฯ

    ลักษณะที่ 1 การแก้ปัญหา / การพัฒนาในหน่วยงาน

    ลักษณะที่ 2 การวางแผนการตลาด
    ลักษณะที่ 3 การวางแผนธุรกิจ
    ลักษณะที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้
    ลักษณะที่ 5 การวิจัยทางธุรกิจ

 

.....
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA KKU. ติดต่อ webmaster
สำนักทะเบียนและประเมินผล
บัณฑิตวิทยาลัย
MBA KKU.