910715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร Human Resource Management and Organization Behavior
  ตัวอย่าง VCD (185 Mb) หนูหิ่น
  ดาวโหลด ตัวอย่าง VCD (384 Mb) โรงแรมทรายทอง
  ดาวน์โหลด ตัวอย่าง VCD (29.2 Mb) มงกุฏสีขาว
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (HRM 910715) Young Executive MBA 16 Sec. 1, 21 ,22

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจวิชา การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทฤษฎีและแนวคิดหลักในการบริหารธุรกิจ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร วิวัฒนาการของทฤษฎีการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสมัยใหม่ แนวคิดหลัก เรื่องผู้นำ การจูงใจ และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับองค์กรการวางแผนทรัพยากรบุคคล การจัดองค์กรและการจัดกำลังพล การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจัดการผลงานและประเมินผล การบริหารผลประโยชน์ สวัสดิการ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์อมรวรรณ รังกูล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์พิเศษ

ดร.ภักดี ธันวารชร

สำหรับ Young Executive MBA 16 Sec. 1, 21 ,22
Contact: Webmaster HRM
Screen: 1024/768
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.